Boris Ilić

Boris Ilić

dopredsjednik

Boris Ilić rođen je 6. siječnja 1989. Dodiplomski te specijalistički diplomski studij završava na Zdravstvenom veleučilištu. Doktorand je na poslijediplomskom doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, iz područja Biomedicine i zdravstva. Proteklih osam godina zaposlen je na Zdravstvenom veleučilištu. Njegovi profesionalni interesi uključuju mentalno zdravlje, obrazovanje, javno zdravstvo, terorizam i psihijatriju.

Rad u visokom obrazovanju
Kao dio nastavnog osoblja, osim istraživačkog rada, priprema i provodi više od 1.200 sati predavanja, seminara i vježbi za više od 700 studenata tijekom akademske godine; u okviru više kolegija na studijima Fizioterapije i Sestrinstva.

Znanstveni doprinos
U razdoblju od 2010. – 2019. godine sudjelovao je kao član organizacijskog odbora u realizaciji 9 domaćih i međunarodnih kongresa te kao pozvani predavač na 6 skupova. Objavio je 44 publikacije u razdoblju 2010. – 2019., od čega su 3 rada indeksirana u Current Contentu, 13 radova u recenziranim stručnim časopisima, 23 rada u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova, od čega 9 radova sa studentima u zbornicima međunarodnih skupova. Jedan je od pozvanih recenzenata Europske komisije/Europskog istraživačkog vijeća za dodjelu ERC Advanced Grant 2017. za područje dijagnostike, terapije, primjenjene medicinske tehnologije i javnog zdravstva.

Međunarodne aktivnosti
Aktivno i pasivno je sudjelovao u više od 20 različitih konferencija i aktivnosti u više država svijeta, uključujući SAD, Finsku, Tursku, Francusku, Srbiju, BiH te druge. Inicirao je i sudjelovao u više od 18 humanitarnih, volonterskih i javnozdravstvenih aktivnosti.

Nagrade i priznanja
Tijekom obrazovanja i rada dodijeljeno mu je Priznanje za najuspješnijeg diplomanta specijalističkog studija prema akademskom uspjehu (2014), Zahvalnica Zdravstvenog veleučilišta za doprinos ugledu (laureat, 2011.) te Zahvalnica Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta (2011).

Rad u tijelima i organizacijama
U razdoblju od 2009. – 2011. godine potpredsjednik je Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta te član Stručnog vijeća. Jedan je od osnivača Alumni Zdravstvenog veleučilišta – udruženja diplomiranih studenata, gdje je od 2012. – 2015. godine na mjestu glavnog tajnika, a od 2017. godine potpredsjednik udruženja. Jedan je od osnivača te članova uprave prvog regionalnog ogranka međunarodnog sestrinskog udruženja Sigma Theta Tau International, koji broji više od 135.000 članova u preko 90 zemalja svijeta.