Boris Ilić

Boris Ilić

dopredsjednik

Boris Ilić rođen je 6. siječnja 1989. Dodiplomski te specijalistički diplomski studij završava na Zdravstvenom veleučilištu. Doktorand je na poslijediplomskom doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, iz područja Biomedicine i zdravstva – Javno zdravstvo. Proteklih devet godina zaposlen je na Zdravstvenom veleučilištu. Njegovi profesionalni interesi uključuju mentalno zdravlje, obrazovanje, javno zdravstvo, terorizam i psihijatriju.

Rad u visokom obrazovanju
Kao dio nastavnog osoblja, osim istraživačkog rada, priprema i provodi više od 1.200 sati predavanja, seminara i vježbi za više od 900 studenata tijekom akademske godine; u okviru više kolegija na studijima Fizioterapije i Sestrinstva. Uz navedeno, sudjeluje u organizaciji nastave studija sestrinstva, mentor je više od 25 završnih radova godišnje te je mentor studijske grupe studija sestrinstva. Od ak. god. 2020/21 pokreće izborni kolegij Hitna stanja u psihijatriji. Aktivno je sudjelovao u integraciji prvih Apple uređaja u nastavu te prezentirao rezultate na skupu Apple in Healthcare.

Znanstveni doprinos
U razdoblju od 2010. – 2019. godine sudjelovao je kao član organizacijskog odbora u realizaciji više od 10 domaćih i međunarodnih kongresa te kao pozvani predavač na desetak skupova. Objavio je 44 publikacije u razdoblju 2010. – 2019., od čega su 3 rada indeksirana u Current Contentu, 13 radova u recenziranim stručnim časopisima, 23 rada u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova, od čega 9 radova sa studentima u zbornicima međunarodnih skupova. Jedan je od pozvanih recenzenata Europske komisije/Europskog istraživačkog vijeća za dodjelu ERC Advanced Grant 2017. za područje dijagnostike, terapije, primijenjene medicinske tehnologije i javnog zdravstva.

Međunarodne aktivnosti
Aktivno i pasivno je sudjelovao u više od 20 različitih konferencija i aktivnosti u više država svijeta, uključujući SAD, Finsku, Tursku, Francusku, Srbiju, BiH te druge. Inicirao je i sudjelovao u više od 18 humanitarnih, volonterskih i javnozdravstvenih aktivnosti. Kroz višegodišnji rad u Uredu za međunarodnu suradnju, potaknuo je sklapanje sporazuma o Erasmus+ suradnji sa Turku University of Applied Sciences iz Finske te započeo dijalog o razmjeni s Maltepe Sveučilištem iz Turske. Sudjelovao je u prijemu

Nagrade i priznanja
Tijekom obrazovanja i rada dodijeljeno mu je Priznanje za najuspješnijeg diplomanta specijalističkog studija prema akademskom uspjehu (2014), Zahvalnica Zdravstvenog veleučilišta za doprinos ugledu (laureat, 2011.) te Zahvalnica Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta (2011).

Rad u tijelima i organizacijama
U razdoblju od 2009. – 2011. godine potpredsjednik je Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta te član Stručnog vijeća. Jedan je od osnivača Alumni Zdravstvenog veleučilišta – udruženja diplomiranih studenata, gdje je od 2012. – 2015. godine na mjestu glavnog tajnika, a od 2017. godine potpredsjednik udruženja. Jedan je od osnivača te članova uprave prvog regionalnog ogranka međunarodnog sestrinskog udruženja Sigma Theta Tau International, koji broji više od 135.000 članova u preko 90 zemalja svijeta.