VODICE 7. Kongres hitne medicine medicinskih sestara i medicinskih tehničara s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, održan je u Hotelu Olympia i Olympia Sky Vodice od 22. – 24. studenoga 2023.

Kroz tri radna dana, na kongresu je održano više od 60 predavanja, dva okrugla stola, poster sekcija i tri radionice. Raspravljalo se o izazovima u zbrinjavanju hitnih pacijenata, važnosti medicinske dokumentacije, psihološkim aspektima rada u hitnoj medicine te mnogim drugim temama. Poseban naglasak stavljen je na početak specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u hitnoj medicini, prve takve inicijative u Hrvatskoj.

U radu skupa aktivno su sudjelovali i članovi uprave AKZVU, Adriano Friganović te Boris Ilić; kao i volonteri AKZVU te studenti 3. godine redovnog studija sestrinstva Zdravstvenog veleučilišta, Katarina Husarek i Valentino Loborec.